၂၆.၁၀.၂၀၁၉ ရက်နေ့မှစတင်၍ ပထမနှစ်ကျောင်းကျောင်းပြောင်းရွှေ့ ခြင်းအားလက်ခံဆောင်ရွက်ပေးပါမည်… ၁၈.၁၁.၂၀၁၉ မှ စ၍ ကျောင်းအပ်လက်ခံပါမည်။ ပထမနှစ် ၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားကျောင်းအပ်နှံရပါမည်။ ဒုတိယနှစ်မှပဉ္စမနှစ်အထိ (၆.၁၂.၂၀၁၉) ရက်နေ့နောက်ဆုံးထား၍ ကျောင်းအပ်နံရမည်ဖြစ်ပါသည်။ (၂.၁၂.၂၀၁၉) ရက်နေ့ကျောင်းစတင်ဖွင့်လှစ်ပါမည်။