၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် ဝင်ခွင့်ရကျောင်းသားများစာရင်း… ၂၆.၁၀.၂၀၁၉ ရက်နေ့မှစတင်၍ ပထမနှစ်ကျောင်းကျောင်းပြောင်းရွှေ့ ခြင်းအားလက်ခံဆောင်ရွက်ပေးပါမည်…၁၈.၁၁.၂၀၁၉ မှ စ၍ ကျောင်းအပ်လက်ခံပါမည်။ ပထမနှစ် ၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားကျောင်းအပ်နှံရပါမည်။ ဒုတိယနှစ်မှပဉ္စမနှစ်အထိ (၆.၁၂.၂၀၁၉) ရက်နေ့နောက်ဆုံးထား၍ ကျောင်းအပ်နံရမည်ဖြစ်ပါသည်။ (၂.၁၂.၂၀၁၉) ရက်နေ့ကျောင်းစတင်ဖွင့်လှစ်ပါမည်။

CFP

Call for Papers: The Annual University Journal on Research and Applications

The Annual University Journal on Research and Applications (AUJRA 2019) invites you to submit the paper that meets the general criteria of the original and excellence. The submitted manuscript should be original and should not have been submitted or published previously anywhere. AUJRA publishes theoretical, practical, ICT solutions, innovative research and applications for the following topics of interest.